Kategoria: Podstawy marketingu

W RAZIE ZDARZEŃ LOSOWYCH

W taki sposób powstaje fundusz, z którego w razie nastąpienia zdarzeń losowych są wypłacane określone kwoty, nazywane odszkodowaniami ubezpieczeniowy­mi. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkie środki trans- ] portu, ładunki, frachty, hale fabryczne, magazyny, odpowiedzial­ność cywilna osób. Na świecie istnieją takie

ORGANIZOWANIE PROCESU

Zajmuje się on organizowaniem procesu prze­mieszczania towaru na trasie od dostawcy do odbiorcy. Wchodzą tu w rachubę takie czynności, jak: przygotowanie ładunku do prze- j wozu, sporządzenie dokumentacji transportowych i ubezpieczenie ładunku, załatwienie formalności celnych .Częścią składową procesów tynkowych są

PODMIOTY NADAJĄCE KSZTAŁT

Na świecie powstało wiele instytutów i agencji badań marketingo­wych oraz firm konsultacyjnych, oferujących przedsiębiorstwom szeroki asortyment informacji rynkowych. Podmiotami, które nadają kształt współczesnemu rynkowi, są sprzedający i kupujący. Wchodzą oni we wzajemne kontakty, czego efektem są transakcje wymienne. Szczególnie aktywnymi uczestnikami

ZACHOWANIE SIĘ PODMIOTÓW NA RYNKU

Wydaje się, iż najbardziej naturalną reakcją podmiotów gospo­darczych na wzajemne uzależnienie jest dążenie do współdziałania. Współdziałanie przedsiębiorstw na rynku ma miejsce wówczas, gdy występują przesłanki motywujące wspólne osiąganie celów i gdy same przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści płynące z działań sko­ordynowanych z

FORMA WSPÓŁDZIAŁANIA

Formą współdziałania, która coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, jest joint yenture . Jest to wspólne przedsięwzięcie, wspólna in­westycja z partnerem zagranicznym, przybierająca postać zupełnie nowego przedsiębiorstwa, gdzie partnerzy wspólnie podejmują de­cyzje wpływające na efektywność przedsięwzięcia oraz dzielą się zyskami i stratami. Kierownicy

WYNIKAJĄCE POSTAWY

Taka postawa wynika przeważnie z tego, że przystąpienie do joint venture pociąga za sobą liczne konsekwencje: m.in. konieczność rezygnacji z pełnej i samodzielnej kontroli nad przedsiębiorstwem, trudność pogodzenia ze sobą róż­nic w stylach zarządzania, zwłaszcza ze względu na nawyki postę­powania

ODMIENNA SYTUACJA

Odmienną sytuacją na rynku jest konflikt, będący naturalną kon­sekwencją współpracy i współistnienia. Wkroczenie w konflikt to nie tylko ujawnienie sprzeczności i stanu potencjalnego zagrożenia, lecz jednocześnie posunięcia zmierzające do rozstrzygnięcia go na swoją korzyść. O zaistnieniu konfliktu między podmiotami gospo­darczymi

PROCES KONKURENCJI

Konkurencja jest to proces, w którym uczestnicy rynku, dążąc do załatwienia swoich interesów, próbują przedstawiać oferty korzyst­niejsze od innych pod względem ceny, jakości lub innych charakte­rystyk wpływających na decyzje zawarcia transakcji . Konkurencja oznacza sprzeczności ujawniające się między pod­miotami rynkowymi w

UJĘCIE HISTORYCZNE

Historycznie rzecz biorąc, podstawowe prawidłowości dotyczące konkurencji sformułowano na podstawie obserwacji wolnej konku­rencji. Opierając się na tych obserwacjach zbudowano model rynku wolnokonkurencyjnego, nazywanego także doskonałym. Równo­waga na tym rynku ustala się poprzez ciągłe dopasowywanie się podaży i popytu. Cechy rynku

MIĘDZY RYNKAMI

Pomiędzy rynkiem zmonopolizowanym a rynkiem wolnokonku- rencyjnym może występować wiele form pośrednich, zdetermino­wanych liczbą, siłą i wzajemnym oddziaływaniem uczestników rynku. Wyróżnia się zatem wolną konkurencję monopol i oligopol.Przez oligopol rozumie się układ, w którym jeden z elementów i tynku (bardziej typowa