Kategoria: Podstawy marketingu

Natychmiastowe osuszanie budynków po zalaniu

Okres jesieni niesie za sobą pogodę, która może wpływać na podtopienia. Okazuje się, że problem występuje bardzo często, jednak nie zawsze jest medialnie rozdmuchiwany. Najczęściej problem występuje w terenach wiejskich, ale nie zawsze. Jak już woda zacznie wylewać, to nie

W GOSPODARCE RYNKOWEJ

W gospodarce rynkowej skuteczne oddziaływanie na rynek jest możliwe jedynie pośrednio: poprzez działanie na otoczenie (na wejścia) za pomocą stosowania narzędzi ekonomicznych wyrosłych w środowisku rynkowym. Szczególnie ważną cechą gospodarki rynkowej jest swoboda ekonomicznego działania uczestników rynku, ich prawo wyboru produktów

NABYWCY I MOŻLIWOŚCI

To samo dotyczy nabywców i ich możliwości wydatkowania pieniędzy, za które kupują towary i usługi. Wynika z tego bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza, przesłanka funkcjono­wania rynku: prawo do nieograniczonego wyboru kontrahenta oraz prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Rynek jawi się w takiej sytuacji

INSTYTUCJE RYNKOWE

Przez pojęcie instytucji rynkowych rozumiemy organizacje lub osoby, za pośrednictwem których dokonuje się przepływ od produ­centów do odbiorców finalnych różnych strumieni, w tym głównie produktów. Wśród tych strumieni można wyróżnić negocjacje, zamawianie towarów, przemieszczanie fizyczne towarów, przepły­wy informacyjne .Negocjacje są

ISTOTA NEGOCJOWANIA

Istota negocjowa­nia sprowadza się do tego, by uczyć się rozumieć potrzeby partnera i tak je zaspokajać, żeby w zamian otrzymywać to, co nam jest potrzebne. Finał negocjacji powinien prowadzić do wspólnej wy­granej („Ty wygrywasz i ja wygrywam”), co obie strony chroni

WYSZCZEGÓLNIONE CELE

Później wyszczegól¬niają cele, które pragną osiągnąć, i przedstawiają problemy do negocjacji. Na tym tle dochodzi do uświadomienia, iż cele w danym rozumieniu niekoniecznie mogą być osiągnięte, wymagają zatem modyfikacji. W tym miejscu może nastąpić konflikt interesów, którego nie powinno się

SUKCES NEGOCJACJI

Sukces negocjacji zależy także od tego, czy stro­ny mają mandat do zajmowania określonego stanowiska, którego mają jedynie obowiązek bronić, czy też są upoważnione do wypra­cowania zasad, na podstawie których może nastąpić rozwiązanie problemu.Jak wiadomo, ważną częścią współczesnego rynku są różne’

NIEODŁĄCZNA CZĘŚĆ

Nieodłączną częścią dojrzałego rynku są giełdy. Giełda jest to wyspecjalizowana instytucja rynkowa, na której są prowadzone obroty ściśle określonymi wartościami/w wyznaczonym czasie i miejscu, oraz są ustalane kształtujące się w tych obrotach ceny, czyli kursy, notowane i ogłaszane w oficjalnym

KONCENTRACJA POPYTU

Koncentracja popytu i podaży pozwala ustalić kursy giełdowe, które są często miarodajne również dla transakcji zawieranych poza gieł­dą. Bywają giełdy towarowe wyspecjalizowane (np. giełdy warzyw i owoców); niektóre z nich mają znaczenie światowe (np. giełdy naftowe w Londynie i Hamburgu,

PRZEBIEG REALNYCH PROCESÓW

Przebieg procesów realnych na rynku pociąga za sobą ryzyko wynikłe z możliwości wystąpienia określonych zdarzeń losowych, jak np. klęski żywiołowe, awarie techniczne, wypadki komuni­kacyjne, nieszczęśliwe wypadki, rabunki, kradzieże. Instytucją organizującą wspólnoty ponoszenia ryzyka zdarzeń losowych są różnorakie ubezpieczenia gospodarcze. Na