Kategoria: Natura i polityka

SKUTEK WAD TECHNICZNYCH

Wskutek wad technicznych samo­chód jest najszkodliwszym dla zdro­wia produktem ery przemysłowej. Wystarczy tylko narzucić francuskim firmom sa­mochodowym przepisy antyzanieczyszczeniowe nie stosowane na rynku krajowym, obowiązujące na­tomiast ściśle samochody eksportowane do USA, a osiągniemy ponad pięćdziesięcioprocentową re­dukcję emitowania tlenku węgla. W USA

W DZIEDZINIE OBRONY LUDZI

W dziedzinie obrony ludzi przed hałasem Francja plasuje się daleko za Wielką Brytanią i Republiką Federalną Niemiec. Istniejące przepisy są fragmen­taryczne i niewystarczająco kontrolowane. Zapowie­dziane na wiosnę 1970 roku ramowe „prawo o ha­łasie” jest wciąż jeszcze w stadium opracowywania. W

POD RÓŻNYMI POSTACIAMI

W wypadku odmowy władze mają prawo wystąpie­nia na drogę sądową. Jeśli co najmniej trzech właści­cieli nieruchomości dojdzie do wniosku, że przeszka­dza im hałas, mogą jego sprawcy wytoczyć proces.Hałas prześladuje nas pod wieloma różnymi posta­ciami. Ustawodawstwo i środki ochronne obejmować muszą

SUROWE NORMY

Surowe normy, uzupełnione zróżnicowanym syste­mem opodatkowania, objąć muszą wszystkie pojazdy, statki, maszyny i samoloty.Równie konieczne jest zredukowanie hałasu w bu­dynkach mieszkalnych. Ustalić musimy w budow­nictwie przepisy stosowania materiałów izolacyjnych, cichych rur i instalacji sanitarno-wodociągowych oraz całą koncepcję architektury zabezpieczającej przed

W WIELU DZIEDZINACH

Czemuż nie podnieść do­puszczalnej wysokości przelotu spacerowych awio- netek tak, by zredukować straszliwy hałas wywoły­wany przez nie w okresie weekendów? Hałas wyczerpuje robotników. Ustalenie norm ha­łasu w miejscach pracy, w biurach i w halach fa­brycznych stanowi imperatyw zarówno społeczny, jak ekonomiczny.Najbardziej

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Znamy również techniki rozwiązywania proble­mów związanych z eliminacją innych zanieczyszczeń, a mianowicie odpadków. Techniki te umożliwiają rozwiązanie tak sprawy błota będącego pozostałością procesów oczyszczania wody, jak i eliminację zużytych karoserii samochodowych, które mogą być z po­żytkiem wykorzystane w produkcji żelaza.

PROBLEM ODPADKÓW

Problem odpadków jest problemem szczególnie trudnym do rozwiązania: jeśli chcemy zredukować ilość substancji wyrzucanych do mórz i rzek, musimy tym samym zwiększyć masę odpadów składowanych na powierzchni ziemi lub pod ziemią. W obecnym stanie rzeczy nagromadzenie odpad­ków, mniej niebezpieczne dla zdrowia

WALKA Z ZANIECZYSZCZANIAMI

Czy możliwe jest miasto bez zanieczyszczeń? Taki właśnie cel postawiono sobie w nowym mieście Vaudreuil, leżącym 25 km od Rouen. Nie wydaje się, by cel ten można było osiągnąć jedynie na dro­dze usprawnienia polityki władz miejskich. Hałas, odpadki i zanieczyszczenia

IMPONUJĄCE WYDATKI

W latach 1957 1967 na rynku francuskim sprze­daż instalacji odpylania i filtrowania powietrza uległa niemal potrojeniu, skacząc z 35 milionów do 95 milior.ów franków. Sumy ze sprzedaży urządzeń oczyszczania wody kształtują się w granicach 100 milionów franków rocznie. Za granicą wydatki

NAKŁADY KAPITAŁÓW

W Wielkiej Brytanii nakłady kapitałów na walkę z zanieczyszczeniem powietrza osiągnęły w latach 1958—1968 dwa miliardy franków. Pozwoliło to na stworzenie nowej gałęzi przemysłu, wytwarzającego między innymi instalowane na całym świecie urzą­dzenia do odpylania gazowych wydzielin produkcyj­nych.Obok wytwarzania aparatów oczyszczania