Kategoria: Natura i polityka

WALKA Z ZANIECZYSZCZENIAMI

Rozszerzenie i intensyfikacja walki z zanieczysz­czeniami głęboko przekształcają działalność przemy­słową. Będzie to niewątpliwie najpoważniejsza re­wolucja technologiczna drugiej połowy XX wieku, najniezbędniejsza dla zapewnienia szczęścia człowie­kowi. Celem tej humanistycznej polityki musi być nie zachowanie dzisiejszego stanu natury, lecz stanu tego poprawa.

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ

Tyl­ko w ten sposób człowiek opanuje plagi towarzy­szące rozwojowi przemysłowemu. Musimy wynaleźć nowe formy produkcji i konsumpcji, zasadniczo udo­skonalić techniki spalania i rozkładu odpadków, tak by przekształcić je w substancje nieszkodliwe lub by możliwe stało się, tak jak w przypadku

WPROWADZONA USTAWA

Wprowadzona w 1946 ustawa kategorycznie okreś­liła dopuszczalną ilość popiołu i sadzy oraz zabro­niła używania pewnych rodzajów paliw i materia­łów opałowych. Dwanaście lat później liczba godzin pojawiania się smogu zmalała o 90%, a ciężar pyłów spadających na 1 milę kwadratową o

SUBWENCJE PAŃSTWOWE

Tam, gdzie przed dziesię­ciu laty przetrwać mogły tylko ligustr, ostrokrzew i platan, rosną dziś i kwitną setki najróżniejszych roślin. Białe niedźwiedzie w ZOO mają naturalny biały kolor, nie trzeba ich, jak kiedyś, bielić w spo­sób sztuczny^Jw W ponad 2000 „stref

PRZEPROWADZONA AKCJA

W 1970 roku państwo wypłaciło z tego tytułu równowartość 70 milionów franków.Ważne, lecz zbyt ograniczone przestrzennie, było utworzenie „terenu ochrony specjalnej” w obrębie Paryża. Powstał on w 1964 roku. W okresie 1964— —1969 zadymienie zmniejszyło się o jedną czwartą, a

WSPANIAŁE REZULTATY

Wyobraźmy sobie, co za wspaniałe rezultaty da­łaby akcja prowadzona energicznie i obejmująca wszystkie wielkie ośrodki miejskie. Niestety, od lat siedmiu przedsięwzięcie to ograniczone jest do obszaru Paryża. A przecież w Marsylii, Rouen czy Lyonie zanieczyszczenie powietrza nie jest niższe niż

POLITYKA ENERGETYCZNA

Z posunięć tych wykluje się nowa polityka energetyczna, oparta na rozwoju mniej „trujących” źródeł energii — paliw o  niskiej zawartości siarki, gazu ziemnego, elektrycz­ności, antracytu, aglomeratu, węgla o niewielkiej zawartości substancji lotnych — i redukcji szkodli­wych związków, głównie siarki, znajdujących się

ODSIARCZANIE PALIW

W Japonii, gdzie zanieczyszczenia powietrza w la­tach 1970—1985 wzrosłyby sześciokrotnie, gdyby nie podjęto działań zapobiegawczych, zawartość siarki w paliwach zmniejszona zostanie do 1,7% przy wzroście cen o 8%. Koszt redukcji zanieczyszczeń i urządzeń odsiarczania zainstalowanych w nowej elektrociepłowni w Tokio

RÓWNOLEGŁE POSUNIĘCIE

Jest to tym bardziej alarmujące, że w stosunku do 1965 roku ciężar dwutlenku siarki wydzielanego przez same tylko elektrociepłownie zwiększy się dwukrotnie w 1975 roku, a trzykrotnie w roku 1985.Francja powinna zdecydować się na równoległe rozpoczęcie, tak jak w Wielkiej

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE SPOŁECZEŃSTWA

By przedsięwzięcie to zakończyło się sukcesem, właścicielom zmuszonym do przeprowa­dzenia tych zabiegów udzielić należy wysokich sub­wencji ze środków publicznych.Największym zagrożeniem naszego społeczeństwa nie jest dziś bomba atomowa, lecz samochód. Wskutek mon­strualnych błędów konstrukcji i wynaturzenia kon­cepcji użytkowania, zabijając rocznie więcej